Informacje

Opis szoły zawodowej

 Wizja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

A.    Nasza szkoła jest przyjazna uczniom
–    stwarza możliwości rozwoju emocjonalnego i intelektualnego;
–    kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, dbającego o kulturę osobistą;
–    dba o poszanowanie tradycji narodowych i regionalnych, a zarazem jest otwarta na nowoczesność;
–    uczy szacunku dla dobra wspólnego i kształtuje umiejętności interpersonalne;
–    utwierdza w przekonaniu, ze można, a nawet trzeba rozwijać własne zainteresowania i zdolności
–    jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
B.    Nasza szkoła dba o rozwój zawodowy kadry pedagogicznej
–    w realizacji programów nauczania nauczyciele stosują nowoczesne, aktywizujące metody nauczania;
–    nauczyciele wykorzystują umiejętności związane z integracją międzyprzedmiotową oraz dysponują efektywnym warsztatem umiejętności wychowawczych;
–    kadra pedagogiczna posiada umiejętności zespołowego działania na rzecz tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej;
–    Rada Pedagogiczna podejmuje stałe działania związane z programowaniem rozwoju szkoły (stałe przekształcanie koncepcji organizacji – dostosowanie oferty edukacyjnej do rozpoznawanych potrzeb edukacyjnych środowiska)
C.    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej jest nowocześnie administrowany

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą, w której uczeń:
1.    zdobywa wiedzę i umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie i do dalszego kształcenia;
2.    przygotowuje się do:
–    świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
–    dbałości o swoje zdrowie,
–    korzystania ze źródeł informacji,
–    życia w zjednoczonej Europie,
–    pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami;
3.    nauczy się twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie porozumiewać się;
4.    rozbudzi swoją wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata;
5.    uwierzy we własne możliwości, co pozwoli mu znaleźć swoje miejsce w życiu;
6.    w życzliwej atmosferze rozwinie własną osobowość i pasje.