Vairāk informācijas

Profesionālās izglītības iestādes apraksts

Vīzija – tehnikums ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības iestāde. 
Misija – tehnikuma darbības pamatuzdevums ir garantēt izglītojamiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un profesionālu kompetenci. 
Stratēģija - tehnikums īsteno valsts interesēm atbilstošu ilgtermiņa izglītības politiku, radot bāzi pamatotām pārmaiņām profesionālajā izglītībā. 
Mērķis - celt profesionālās izglītības prestižu jaunatnes vidū un veicināt izglītojamo vēlmi iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību. 
Uzdevumi – nodrošināt apstākļus izglītojamo karjeras izaugsmei un harmoniskai attīstībai, izglītojamo cilvēkresursu, sociālo un identitātes resursu paplašināšanai; 
- aktualizēt esošās un ieviest jaunas mācību programmas atbilstoši sabiedrības prasībām; 
- pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, mācību procesa metodisko un organizatorisko nodrošinājumu