Vairāk informācijas

Profesionālās izglītības iestādes apraksts

 Skolas pirmsākums ir 1962.gadā dibinātā Republikāniskā tirdzniecības – kulinārijas profesionāli tehniskās skolas filiāle, kuru 1976.gadā pārveidoja par Daugavpils tirdzniecības – kulinārijas profesionālo skolu. 1987.gadā tā tika pārdēvēta par Tirdzniecības darbinieku 77.arodvidusskolu un bija LPSR Tirdzniecības ministrijas pakļautībā. 1996.gada 26.februārī LR Ministru kabinets apstiprināja skolas nosaukumu – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Daugavpils Tirdzniecības skola, kurš pastāvēja līdz 2012.gada septembrim.

Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma pārejas noteikumu 19.punktu, pamatojoties uz 2012.gada 14.augusta Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.282 „Par profesionālās izglītības iestādes nosaukumu”  un atbilstoši 2012.gada 12.septembrī izsniegtajai reģistrācijas apliecībai, ar 2012.gada 17.septembri ir mainīts skolas nosaukums  no DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS SKOLA uz  DAUGAVPILS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA.

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk – skola) ir valsts profesionālās izglītības mācību iestāde, kas nodrošina izglītības iegūšanu atbilstoši LR tautsaimniecības vajadzībām un valsts iedzīvotāju individuālajām spējām un interesēm.Skolas galvenie uzdevumi ir: teorētiski un praktiski sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus speciālistus atbilstoši jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem, elastīgi reaģējot uz Latvijas Republikas sociālekonomiskajām vajadzībām, veikt dažādu arodu speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu un pārkvalificēšanu.  Skola sagatavo speciālistus tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas, viesnīcu pakalpojumu jomās.  Mācību pamatforma – klātiene. Mācības notiek latviešu valodā.
Skolā ir izveidota moderna materiālā bāze - atsevišķi mācību kabineti ir unikāli  un vienīgie pēc savas specifikas ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.