Vairāk informācijas

Pakalpojuma paraksts

Komercdarbinieks

Skolas absolventi iegūst teorētiskas zināšanas un profesionālo sagatavotību kā komercdarbinieki. Viņi apgūst prasmes uzņēmuma nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un preču pārdošanā, un reklāmas veidošanā.

Viņi spēj veikt ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti, kārtot lietvedības dokumentus. Komercdarbinieki prot veidot un uzturēt sadarbību ar klientiem, veikt tirgus un konkurentu izpēti, izveidot un izmantot piegādātāju datubāzi, novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi, izvēlēties preču pārdošanas metodes. Komercdarbinieki apgūst jaunākās informācijas tehnoloģijas datorprogrammas (grāmatvedības programma „1C”, noliktavas datorprogramma GrinS, Adobe Cs5.5 Design Standart (Photoshop), CorelDRAW u.c.).

Profesionālie mācību priekšmeti:
Uzņēmējdarbības ekonomika, komercdarbības organizācija un uzņēmuma plānošana, tirgzinības, finanšu un vadības grāmatvedība, tiesību pamati un komerctiesības, preču raksturojums, lietišķā saskarsme, informācijas tehnoloģiju komunikācija, loģistikas pamati un materiālu plūsma, (darbs ar noliktavu uzskaites programmām), lietišķā matemātika, statistika, darba un vides aizsardzība, personālvadības pamati, dokumentu pārvaldība, pirmā lietišķā svešvaloda – angļu, otrā lietišķā svešvaloda – krievu, kā arī kvalifikācijas prakse.

Iespēja strādāt par:
Individuālo komersantu, struktūrvienības vadītāju, grāmatvedības, personāldaļas, mārketinga daļas, loģistikas, ražošanas, realizācijas un projektu daļas darbinieku.