Projektu VET2B siekiama skatinti realia darbine praktika paremtą mokymąsi. Tuo tikslu sukurta virtuali platforma (atitinkanti B2B modelį), skirta profesinėms mokykloms bei kitoms organizacijoms. Profesinio mokymo įstaigose mokiniai, prižiūrimi profesijos mokytojų, nuolat atlieka praktines užduotis, atitinkančias realų darbą, tokias kaip - maisto gamybos paslaugos, internetinis dizainas, rinkodaros projektai, laboratoriniai tyrimai, trimatis spausdinimas ir kt. Jų sukurti produktai/paslaugos gali būti reikalingi ir naudingi kitoms organizacijoms.

VET2B platformoje profesinio mokymo įstaigos gali pasiūlyti rinkai savo mokinių sukurtus produktus, paslaugas. Įmonės šioje virtualioje erdvėje gali ieškoti jiems reikiamų produktų bei paslaugų. Toks bendradarbiavimas skatina profesinio mokymo įstaigas ieškoti sprendimų, kaip profesinį mokymą padaryti patrauklų, o mokiniams suteikti galimybę realiai išbandyti savo profesijos įgūdžius kuriant produktus ar teikiant paslaugas.

VET2B tikslai

Projektu siekiama:

 • sukurti inovatyvią virtualią erdvę profesinio mokymo įstaigoms ir verslo įmonėms;
 • didinti mokinių pasirengimą darbo rinkai;
 • skatinti verslo įmonių įsitraukimą sprendžiant mokinių įgūdžių neatitikimo darbo rinkai klausimus;
 • plėtoti tarpsektorinę partnerystę, siekiant išnagrinėti šį klausimą/temą Europos kontekste.

VET2B tikslai

Projekto tikslai ir rezultatas yra glaudžiai susiję su tikslinių grupių ir suinteresuotųjų šalių lūkesčiais. Pagrindinė tikslinė grupė yra profesinio mokymo paslaugų teikėjai ir įmonių atstovai. Projekto suinteresuotosios šalys:

 • Profesijos mokytojai, mokymo organizatoriai ir mokiniai,
 • Vietos ir regionų valdžios institucijos,
 • Viešosios įstaigos, skatinančios ir vykdančios veiklą darbo rinkos politikos ir užimtumo srityje.

Šių grupių atstovai, užsiregistravę VET2B virtualioje erdvėje, gali bendradarbiauti įvairiose Europos šalyse. VET2B platformos dėka skatinamas realia darbine praktika paremtas mokymąsis. Mokymosi užduočių pritaikymas realiems rinkos poreikiams gerina mokinių praktinių įgūdžių formavimąsi, įskaitant gebėjimą kritiškai mąstyti bei spręsti problemas.

VET2B sukuria virtualią aplinką, skirtą profesinių mokyklų ir įmonių bendradarbiavimui, kuris prisideda prie produktyvesnio regiono ekonomikos augimo.

Tarpsektorinis bendradarbiavimas sudaro palankias sąlygas įsidarbinti didesniam absolventų skaičiui, verslo subjektams - rasti reikiamų kvalifikuotų specialistų.

VET2B platformoje siūlomi produktai/paslaugos ne tik Lietuvoje, bet ir Italijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Latvijoje ir t.t.

VET2B nauda

Nauda profesinėms mokykloms:

 • Mokinių kūrybiškumo skatinimas;
 • Reklama organizacijos vykdomai veiklai;
 • Galimybė mokymus pritaikyti rinkos poreikiams;
 • Konkurencingų rinkai specialistų rengimas;
 • Konkurencingumo tarp profesinio mokymo įstaigų skatinimas.

Nauda įmonėms:

 • Galimybė sutaupyti įmonės lėšų;
 • Skatinamas bendradarbiavimas su profesinio mokymo įstaigomis;
 • Prisidedama prie būsimų kvalifikuotų darbuotojų "atėjimo" į darbo rinką;
 • Prisidedama pritaikant profesinio mokymo programas pagal verslo poreikius.
 • Bendradarbiavimas su profesinėmis mokyklomis prisidės prie ĮSA (įmonių socialinės atsakomybės) principų įgyvendinimo.

Nauda mokiniams:

 • Įgytos žinios ir įgūdžiai, atliekant realias praktines užduotis.

Nauda visuomenei:

 • Glaudesnis profesinio mokymo įstaigų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas.